ביצוע ניתוחים סטטיסטיים

ניתוחים סטטיסטיים

ביצוע ניתוחים סטטיסטיים

סטטיסטיקה תיאורית: שכיחויות (frequencies), ממוצעים, סטיות תקן, box plot

מהימנות באמצעות אלפא קרונבאך, בניית משתנים על ידי ממוצע וסכום

ניתוח גורמים - חופשי ומאולץ

מבחן T למדגם בודד

מבחן T לשני מדגמים בלתי תלויים

מבחן T לשני מדגמים תלויים

ניתוח שונות חד כיווני

ניתוח שונות דו כיווני ואינטראקציה

מתאם פירסון וספירמן

מבחן חי בריבוע

רגרסיה פשוטה ורגרסיה מרובה

רגרסיה היררכית

רגרסיה לוגיסטית


אנו מבצעים את הניתוחים בהתאם לבדיקת ההשערות ובהתאם לסוג המשתנים.

בין השירותים שניתנים:

 • סטטיסטיקה תיאורית

 • מתאמי פירסון, ספירמן וקרמר (בהתאם לסוג המשתנים)

 • מבחני חי בריבוע

 • מבחני T

 • מבחני F וניתוחי שונות

 • ריגרסיה לינארית

 • ריגרסיה מרובה

 • ריגרסיה היררכית

 • ניתוח גורמים

 • ✔ ניתוח גורמים

 • ✔ רגרסיה היררכית

 • ✔ ניתוחי מדידות חוזרות

 • ✔ רגרסיה לוגיסטית

 • ✔ בדיקות מהימנות

 • ✔ ועוד – בהתאם לדרישות המחקר שלכם.

במסגרת הסמינריון ניתן להיעזר בנו גם לצורך ביצוע עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, כולל סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה היסקית (בחינת השערות המחקר). הסטטיסטיקה התיאורית כוללת את תיאור משתני המחקר ומימדיהם, תיאור אוכלוסיית המדגם ובדיקת המהימנות הפנימית של השאלונים (נתוני אלפא קרונבך). לאחר העיבוד הסטטיסטי או הניתוח, אנו מספקים דו"ח מסכם ובו הממצאים מתוארים מילולית, ובעת הצורך, גם גרפית, תוך התייחסות להשערות המחקר.


שירות ניתוחים סטטיסטיים בסקולרי כולל טיוב משתנים, ניתוח סטטיסטי של שאלונים כולל מהימנות, ניתוח גורמים SPSS, טרנספורמציה של משתנים, ניתוחי מתאמים, ניתוח שונות חד/דו כיוונית, משוואות ריגרסיה וניתוח שבילים לבדיקת תיווך משתנים.

סטודנטים רבים נבהלים מלשמוע את הביטוי "ניתוחים סטטיסטיים". רבים מתקשים לנתר את הנתונים השונים ולהסיק נתונים מהגרפים, המספרים, ההשוואות והטבלאות השונות שכרוכות בתהליך הניתוחים הסטטיסטיים. כחלק מהעבודות האקדמיות השונות שנדרשים הסטודנטים במקצועות האקדמיים השונים להגיש, יש צורך באבחנות וניתוחים סטטיסטיים שונים שמטרתן להגיע למסקנה ולנתח נתונים שונים.

ניתוחים סטטיסטיים מתבססים על תוכנת SPSS – Statistical Package For The Social Sciences, התוכנה נפוצה במיוחד ברחבי העולם ומיליוני סטודנטים וחוקרים שונים נעזרים בה לצורך ניתוח נתונים סטטיסטיים שונים.

תזה, סמינריון אמפירי ומחקר כמותני מסתמכים על ניתוחים סטטיסטיים שמטרתם לאושש או להפריך את השערות המחקר ובכך לתרום לידע המחקרי הקיים. ניתוחים סטטיסטיים הינם שם גנרי למגוון פעולות סטטיסטיות, כאשר הפעולה הספציפית הנבחרת תלויה בסוג המחקר, אופי המשתנים ופרמטרים ייחודיים נוספים. ניתוחים סטטיסטיים מהותיים לעבודה והם משקפים את תוצאותיה ומשפיעים על המסקנות המתקבלות. סטודנטים רבים מתקשים בשלב הניתוחים הסטטיסטיים, החל מבחירת הניתוח הסטטיסטי הרלוונטי וכלה בהבנת התוצאות.

חברתנו כוללת מומחים לניתוחים סטטיסטיים בעלי ידע וניסיון עשיר במגוון תוכנות סטטיסטיות (SPSS, Access, excel) אשר מספקים ניתוח מלא של הנתונים, הצגה גרפית של הממצאים ופרוט מלא של התוצאות המתקבלות. בעזרתנו הניתוח הסטטיסטי יכול להפוך לפשוט, נגיש ובהיר.

ניתוחים סטטיסטיים הם חלק הכרחי למחקרים כמותיים – מחקרים הבודקים את המשתנים ואת הקשר ביניהם. בעזרת הניתוח הסטטיסטי מתאפשר תהליך הסקת מסקנות בעבודה.

ללא ניתוח סטטיסטי המבוצע בצורה ראויה ונכונה, עבודות רבות מאבדות מהערך האקדמי שלהן וציון הסטודנטים נפגע.


מהו הארסנל של השירותים המוצעים?

במסגרת שירות זה, אני אלמד היטב את הקובץ הנתונים והדרישות הספציפיות של מחקרך, וכפועל יוצא אתאים את השירותים הסטטיסטיים הניתנים, לדרישות ולרמה המצופים ביחס למחקרך. להלן מגוון שירותים הניתנים על ידי, שיותאמו למחקרכם בהתאם לצורך:

 • המרת קובץ הנתונים מאקסל ל-spss.

 • הזנה וקידוד של תשובות נבדקי המחקר בתוכנת spss, תוך טיפול בתצפיות חריגות.

 • בחינת מהימנות פנימית עבור משתני המחקר.

 • הפקה של סטטיסטיקה תיאורית עבור המשתנים הדמוגרפיים.

 • ביצוע ניתוחי מתאם: מתאמי פירסון, סיפרמן וקרמר.

 • ביצוע מבחני t : t למדגם בודד,tלמדגמים תלויים ו-t למדגמים בלתי תלויים.

 • ביצוע מבחנים א- פרמטריים דוגמת מאן וויטני ווילקסון.

 • ביצוע מבחני שונות: כגון: אנובה חד כיווני, אנובה דו כיווני, מדידות חוזרות.

 • ביצוע מבחני רגרסיה: רגרסיה פשוטה, רגרסיה מרובה וריגרסייה היררכית.

 • ניתוח גורמים לשאלון.עיבוד סטטיסטי הוא נושא מורכב, אך אנו יכולים לסייע לך בהפיכת הנתונים הגולמיים למסקנות מחקר. המומחים שלנו יסייעו לך בכל מורכבות של עיבוד סטטיסטי, ניתוח הממצאים הסטטיסטיים והצגתם באופן מילולי או גרפי, ובצורה ברורה ומשכנעת לקורא.


חשיבות השירות של ביצוע ניתוחים סטטיסטיים!

שלב ניתוח הנתונים הסטטיסטיים הינו שלב חיוני בכל מחקר כמותני. ללא ניתוח סטטיסטי של נתוני המחקר הגולמיים, לא ניתן יהיה לאשש או להפריך את השערות המחקר, ומכאן נובעת חשיבותו. כך שאם אתם חשים שחסר לכם הידע, האנרגיה והניסיון בכדי לבצע את הניתוחים הסטטיסטיים הנדרשים למחקרכם, השירות הזה מיועד בדיוק עבורכם.


כיום, במרבית התארים סטודנטים נדרשים לקחת חלק בקורסים של סטטיסטיקה ו – SPSS. דרישה זו קיימת הן בקרב תלמידים אשר לומדים מקצועות ריאליים (כמו: הנדסה, מנהל עסקים, כלכלה וכדומה), והן בקרב תלמידים אשר לומדים מקצועות הומניים (כמו: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, תקשורת, מדעי המדינה וכדומה).

במסגרת הלימודים, מרביתכם נדרשים להכיר מבחני הסקה סטטיסטיים שונים, כגון: מבחן Z לממוצע יחיד, מבחן T לממוצע יחיד, מבחן T לשני מדגמים תלויים או בלתי תלויים, מבחן שונות חד כיווני או דו כיווני, מבחני פירסון וספירמן ומבחן רגרסיה מרובה. מי מבינכם אשר לומדים במסגרת תואר שני עשוי להידרש לניתוח גורמים או ניתוחים מורכבים יותר, כמו ניתוח משוואות מבניות, רגרסיה לוגיסטית, יישום מבחני אינטראקציה שונים ומבחני הסקה נוספים. בעוד שמבחני ההסקה שונים זה מזה, הן בהתייחס לקריטריונים בהם יש ליישם כל מבחן, והן בהתייחס לרציונאל ולמשמעות של כל מבחן הסקה (חלקם בוחנים הבדלים בין קבוצות/חלקם בוחנים קשרים בין משתנים), ישנם מספר קווים משותפים לכל מבחני ההסקה השונים.

* ככלל, מטרתם של מבחני הסקה סטטיסטיים לבחון האם הבדל\קשר שנמצא בקרב מדגם משתתפים מתקיים גם באוכלוסיה. אנסה לפשט עבורכם את מהות מבחני ההסקה הסטטיסטיים באמצעות הדוגמה הבאה.

* כחלק מהמאבק בתופעת עבירות הרכוש בשנת 2014 משטרת ישראל החליטה להכפיל את מספר הניידות המסיירות ביישובי ישראל. כעבור שנה שר הביטחון ביקש לבחון האם הכפלת מספר ניידות הסיור ביישובי ישראל הביאה לירידה במספר התלונות על עבירות רכוש. על מנת לבחון טענה זאת, שר הביטחון ביקש מאגף מחקר וסטטיסטיקה במשטרה להביא בפניו את מספר עבירות הרכוש בנתניה לאורך שנת 2014-2015 ושנת 2013-2014. הנתונים חשפו את המגמה הבאה – בעוד שמספר עבירות הרכוש בנתניה במהלך שנת 2013-2014 עמד על 5,000 עבירות רכוש, במהלך שנת 2014-2015 מספר עבירות הרכוש בתל אביב עמד על 3,800 בלבד. לאור נתונים אלו שר הביטחון מיהר לקבוע כי הכפלת מספר ניידות הסיור ביישובי ישראל הביאה להפחתת עבירות הרכוש. על רקע נתונים אלו, האם באמת ניתן לקבוע כי הכפלת מספר הניידות הביאה להפחתה מספר עבירות הרכוש? שר הביטחון אינו לוקח בחשבון כי הנתונים שמשטרת ישראל אספה הינם נתונים מדגמיים שנאספו בנתניה בלבד. בהקשר זה, נתונים מדגמיים עשויים להשתנות ממדידה למדידה, כך שייתכן כי אילו היו נלקחות בחשבון כל עבירות הרכוש שהתבצעו ביישובי ישראל היה נמצא כי הכפלת מספר הניידות כלל לא שינתה, או אף הביאה לעליה במספר עבירות הרכוש בישראל.

* ומה הפתרון – כיצד נוכל לקבוע כי הנתונים שמצאנו במדגם מתקיימים גם באוכלוסיה, ובלשון אחרת, כיצד ניתן לקבוע כי הנתונים המדגמיים שנמצאו בנתניה הינם הנתונים המשקפים את המצב באוכלוסייה? הפתרון לכך מגיע באמצעות מבחני הסקה סטטיסטיים. על קצה המזלג, מטרת מבחנים אלו להראות כי התוצאות אותם מצאנו במדגם הינם התוצאות אשר קיימות גם באוכלוסיה. במסגרת מבחן ההסקה אנו קובעים מראש רמת סיכויים לטעות אותם אנו מוכנים לקבל. הרמה המקובלת במדעי החברה היא 5% אחוזים לטעות. במסגרת זו, במידה ונרצה לקבוע כי אכן, הכפלת מספר הניידות הביאה להפחתה בשיעורי עבירות הרכוש, עלינו להראות כי מספר פשעי הרכוש שחלו בנתניה בשנת 2015-2015 נמוך ב – 95% אחוז לעומת מספר עבירות הרכוש שחלו בישראל בשנת 2013-2014. במצב זה, ישנם רק חמישה אחוזים סיכויים לטעות, קרי, 5% אחוזים בלבד כי הנתונים המדגמיים שמצאנו אינם משקפים את הנתונים באוכלוסייה ושקביעתנו כי הכפלת מספר הניידות אפקטיבית בהפחתת פשעי רכוש שגויה. בכל אופן, זכרו, בין אם השערתנו אוששה, או הופרכה, בסטטיסטיקה תמיד נותר סיכוי לטעות, והרי, סטטיסטיקה


עוסקת בהסתברות!

ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים

חלק אינטגרלי וחיוני של המחקר הכמותי דורש עיבודים סטטיסטיים וזאת על מנת להסיק מסקנות. בדרך כלל מדובר ביכולת להקיש מאוכלוסיית המחקר על הכלל. וזאת על מנת לחזות את התופעה הנבדקת במחקר הכמותי. התוכנה הנפוצה ביותר והשימושית ביותר בישראל בקרב סטודנטים היא Spss (אס.פי.אס אס). שלב הניתוח הסטטיסטי היינו לב ליבה של העבודה האקדמית, וחלק מכריע במחקר, ולכן, חשוב שיעשה על ידי מקצוענים בתחום - בעלי מקצוע בתחום הסטטיסטיקה.

הניתוח צריך להיות מקצועי ובהתאם לגודל המדגם, סוגי המשתנים (טווח, רציפים, קטגוריאליים, השערת המחקר ועוד.

אנחנו מתמחים בעריכת מגוון של עיבודים סטטיסטיים וניתוח נתונים לסטודנטים בכל התארים: עבודת הסמינר, עבודת תיזה, עבודת דוקטורט ומאמרים לקראת פרסום.

בנוסף, מאפשרים לכל לקוח ולקוח אצלנו לתקשר באופן ישיר עם המרצה שמכין עבורו את השירות הסטטיסטי ובכך אנו מלווים אתכם לכל אורך שלבי העיבוד והניתוח הסטטיסטי של העבודה האקדמית.

אנו מתחייבים במהלך ההתקשרות ולאחריה על סודיות מלאה תוך כיבוד זכויות היוצרים והקניין שלכם במחקר.


סטודנטים לכלכלה/מנהל-עסקים? איסוף התצפיות אורך שעות? ניתוח הרגרסיה אינו ברור כל כך? אתם מוזמנים להתייעץ עם המומחים שלנו שישמחו לענות על כל שאלה רלוונטית.


הרבה אנשים סובלים מפחד וחרדה סביב עולם המספרים והמתמטיקה והפחד הזה ממשיך לרדוף אותם גם במסגרת הלימודים הגבוהים באקדמיה בעיקר בשלב הביצוע של ניתוח סטטיסטי סמינריון. לא מעט סטודנטים חוששים מהמשוכה הגבוהה והמאתגרת של לימודי הסטטיסטיקה במסגרת התואר הראשון ובהמשך מהשימוש בה במסגרת עבודות שונות כמו עבוד הסמינריון או עבודות גמר ותזות בתארים מתקדמים. החשש מובן וידוע אבל עדיין חשוב להסביר שעולם האקדמיה הוא עולם של מסקנות וקשרים ולכן אין לנתק ממנו את תחום הסטטיסטיקה.


הבשורה הטוב ההיא שכיום ניתן לקבל סיוע משמעותי בכל מה שקשור לניתוח סטטיסטי לסמינריון ולעבודות אקדמיות. עבור מי שמתמחה בביצוע ניתוח סטטיסטי סמינריון כמותני הא עניין של מה בכך ולכן אם מצאתם סטטיסטיקאי טוב ואיכותי הוא בוודאי יוכל לתת לכם מענה על החלק הזה של העבודה. שימו לב שכדי לקבל ניתוח סטטיסטי צריך להיות כתוב היטב עם שאלה שמנוסחת באופן מקצועי, השערות הגיוניות וכמובן שאלונים שנוסחו בהתאם לשאלת המחקר.

לאחר כתיבת השאלונים תידרשו להפיץ אותם כדי להעביר את התשובות בקובץ מסודר לסטטיסטיקאי. מה שהוא יצטרך מכם זה את שאלת המחקר וההשערות כדי להכין עבורכם את פרק הממצאים. היתרון הוא שבצורת עבודה כזו חסכתם הרבה זמן וגם הבטחתם לעצמכם ניתוח סטטיסטי סמינריון ברמה גבוהה. זאת ועוד, במקרים רבים השערות המחקר לא מאוששות, ובמקרה כזה תידרשו להסביר את הממצאים. סטטיסטיקאי טוב ומנוסה יידע לבצע ניתוחים מתקדמים שיוכלו לסייע לכם להסביר את ממצאי המחקר או לאשש את ההשערות בדרך אחרת.


בבואכם לבחור חברה המתמחה בתחום סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות שתבצע עבורכם ניתוח סטטיסטי סמינריון וודאו שהחברה מעסיקה סטטיסטיקאים מנוסים ובעלי ידע שמכירים את התחום שבו אתם כותבים את העבודה. מומלץ לבדוק מראש מה הרקע של הסטטיסטיקאי, איזה תואר יש לו ומה בדיוק תקבלו במסגרת הניתוח. חשוב לבקש מראש לקבל כמה שיותר ניתוחים כדי לא להגיע למצב שבו ממצאי המחקר יהיו דלים וריקים.

כמעט כל סטודנט נדרש להגיש עבודה אקדמית מחקרית אחת לפחות הכרוכה בניתוחים סטטיסטיים, ניתוח שאלונים ומחקר אמפירי. הצוות שלנו מונה מגוון רחב של סטטיסטיקאים ומנחתים מקצועיים אשר ישמחו לסייע בתחום זה. הניתוח הסטטיסטי כולל:

 • סטטיסטיקה תיאורית.

 • מתאמי פירסון וספירמן.

 • בדיקת מהימנות (אלפא קורנבך).

 • מבחני T.

 • בדיקת ממוצעים.

 • רגרסיה לינארית, מרובה והיררכית.

 • מבחנים נוספים על פי דרישה.

 • העבודה שתוגש כוללת את החלקים הבאים: פרק תוצאות מלא בפורמט Word הבנוי מכלל הטבלאות הרלוונטיות להשערות המחקר בצירוף הסברים מפורטים.

 • ניתוח השערות המחקר.

 • פלט SPSS.

 • קובץ Excel מרכז של נתוני הנשאלים.